close

Please download Streambang Messenger Only Here

watermark logo

Coinbase Referral Code 2021 Link [$10 Bo..

https://www.coinbase.com/join/smorcz_g

coinbase.com Advertisement

hybrydyzacja i modyfikacja szczepieniem | OBNAŻANIE MATRIXA

11 Wyświetleń
Fakty Jebać fałsz
11
Opublikowany w dniu 07 May 2020 / w Film i animacja

https://marcinvam.com/wsparcie
Na zamieszczonym powyżej materiale filmowym z Pentagonu. Urzędnicy Departamentu Obrony Narodowej (ang. DOD- Departament of National Defence) omawiają plan opracowania i wypuszczenia wirusa zmieniającego strukturę DNA człowieka. Wirus ten może być przenoszony poprzez szczepienia i ma na celu modyfikacje zachowań, poglądów, wierzeń człowieka. W tym przypadku omawia się usunięcie tzw genu Boga (VMAT2) odpowiedzialnego za przeżywanie doznań religijnych, intensywnych przekonań czy pragnień. Jest to nagranie z kwietnia 2005 roku i tym razem projekt ten jest skierowany przeciwko "fundamentalistom islamskim" w Iraku i Afganistanie. Dzisiaj Ty i Twoja rodzina jest celem.

Linki:
Policja i Chińskie SB: https://www.facebook.com/VidKO....D/videos/13697475365
Bandycka ustawka o "telekomunikacji"
zapisy z ww. Ustawy:
link: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akt...
13) po art. 11d dodaje się art. 11e–11g w brzmieniu:
„Art. 11e. 1. Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania
ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie
nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu
przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie.
Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 695
2. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ust. 1, lub jego upoważnionego przedstawiciela, właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowodów potwierdzających odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub
wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku.
3. Funkcjonariusz Policji, asystując przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom czynności, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących
udział w tych czynnościach oraz zapewnia zachowanie porządku.
4. Przepis ust. 2 obejmuje także sytuację braku możliwości kontaktu z właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą nieruchomości, w tym budynku.
5. Z czynności, o których mowa w ust. 1, jest sporządzany protokół, w szczególności uwzględniający zakres
czynności wykonanych w celu wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub do budynku. Protokół sporządza się
w trzech egzemplarzach, ze wskazaniem dokładnego terminu i czasu zdarzenia, opisem przeprowadzonych czynności
oraz podpisami przedstawiciela właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ust. 1, oraz funkcjonariusza Policji.
6. Właściciel infrastruktury lub urządzeń, po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed dostępem osób niepowołanych, niezwłocznego poinformowania jego właściciela, użytkownika lub zarządcy o zaistniałym stanie faktycznym oraz do naprawienia szkód,
o ile powstały w związku z prowadzonymi czynnościami.
7. W przypadkach, gdy nieruchomość lub budynek są objęte ograniczeniem dostępu osób z uwagi na działania
podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio, przy czym wejście lub
wjazd na teren tej nieruchomości lub tego budynku jest możliwy po uzgodnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

FAJNIE POWIEDZIANE https://www.youtube.com/watch?v=5yBurvdmGRU

Pokaż więcej
Booking.com
0 Komentarze sort Sortuj wg