close

Please download Streambang Messenger Only Here

watermark logo

#5 Prawne Lifehacki - Jak nie dać się złapać? [Uprawnienia policji - Zatrzymanie]

0 Wyświetleń
Fakty Jebać fałsz
10
Opublikowany w dniu 27 Jan 2020 / w Ludzie i blogi

Policja może Cię zatrzymać tylko w kilku określonych przypadkach, a nie kiedy jej się podoba.

k.p.k. - Kodeks postępowania karnego

1. Kodeks postępowania karnego, przyczyny zatrzymania:
a) tzw. zatrzymanie społeczne - art. 243 k.p.k.;
b) zatrzymanie w ramach postępowania karnego - osoby podejrzanej (z inicjatywy własnej Policji, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana popełniła przestępstwo, a zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym - art. 244 § 1 k.p.k.;
c) na zarządzenie prokuratora - art. 247 k.p.k.;
d) na zarządzenie prokuratora w ramach poszukiwań - art. 278 k.p.k.;
jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana popełniła przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem tego przestępstwa grozi.
e) gdy przestępstwo popełniono przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu i zachodzi obawa, że zostanie ono ponownie popełnione z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza w przypadku groźby jego popełnienia, zatrzymanie jest obligatoryjne - art. 244 § 1a-1b k.p.k.),
f) podejrzanego (gdy nie stawił się on na wezwanie - art. 75 § 2 k.p.k.; na zarządzenie prokuratora - art. 247 k.p.k.; na zarządzenie prokuratora w ramach poszukiwań - art. 278 k.p.k.) oraz świadka (na zarządzenie prokuratora, gdy nie stawił się na wezwanie - art. 285 § 2 k.p.k.);
g) zatrzymanie podejrzanego lub oskarżonego, poszukiwanego listem gończym (art. 279 i 280 k.p.k.);
h) zatrzymanie oskarżonego na polecenie sądu (art. 75 § 2, art. 376, 377, 382 k.p.k.)

2. Zatrzymanie na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:
a) obwinionego w razie jego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwanie w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych na polecenie sądu (art. 20 § 3 k.p.w.);
b) osoby ujętej na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego lub nie można ustalić jej tożsamości (art. 45 § 1 k.p.w.);
c) obwinionego lub świadka, wykonując zarządzenie o przymusowym doprowadzeniu; obwinionego na zarządzenie sądu (art. 20 § 3, art. 71 § 4, art. 81 k.p.w.).

3. Zatrzymanie może mieć miejsce także w przypadkach określonych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich:
a) Policja zbiera i utrwala dowody przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych, a w razie potrzeby dokonuje zatrzymania nieletniego (art. 32e § 1 u.p.w.n.);
b) jeżeli jest to konieczne ze względu na okoliczności sprawy, Policja może zatrzymać, a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił on czyn karalny, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić tożsamości nieletniego (art. 32g § 1 u.p.w.n.);
c) na polecenie sądu rodzinnego, wydane w formie postanowienia, na czas niezbędny do wykonania określonych czynności, nieprzekraczający 48 godzin Policja może nieletniego zatrzymać (art. 32h § 3 u.p.w.n.).

4. Cudzoziemca, któremu się skończyła wiza art. 394 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec.

5. Zatrzymanie osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia,

Materiały przedstawione na tym kanale są dostępne nieodpłatnie i umieszczone jedynie w celu informacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z kancelarią prawną świadczącą profesjonalne usługi prawne.

Cytowane materiały:
BudzekPL123
https://www.youtube.com/watch?v=n4WnlyThYWc

Krulestwo:
https://www.youtube.com/watch?v=nndN1ZdQoCQ

Commodore C64
https://www.youtube.com/watch?v=WVla0z4Sa80

Podziękowania za muzykę dla Wojciecha Narasa:
https://soundcloud.com/wojciechnaras

Treści wyrażane na tym profilu to moje własne, prywatne poglądy pozostające bez związku z moim pracodawcą.

Pokaż więcej
Booking.com
0 Komentarze sort Sortuj wg

Następne wyżej