close

Please download Streambang Messenger Only Here

Terms of use

Regulamin Platformy Tubemuzik.com


1. OKREŚLENIE, POJĘCIA I DEFINICJE


PLATFORMA - Multimedialny portal wideo tubemuzik.com


Użytkownik - osoba, która zarejestrowała się przy użyciu formularza rejestracyjnego na  platformie tubemuzik.com .


2. ZAWARCIE STOSOWNEJ UMOWY NA KORZYSTANIE Z PLATFORMY 1. Prawo do dysponowania Platformą przysługuje tylko właścicielom/administratorom Platformy.

 2. Dokonanie rejestracji przez formularz jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie między Platformą, a użytkownikiem.

 3. Użytkownik, podając dane osobowe w trakcie procesu rejestracji, oświadcza co następuje:
  a. Informacje osobowe przedstawione podczas procesu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym
  b. Wyraża bezwględną zgodę na przetwarzanie tych informacji osobowych stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez Platformę tubemuzik.com.

 4. Użytkownikami Platformy nie mogą być osoby niepełnoletnie nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoby, które ukończyły 16 lat a pod warunkiem, uzyskania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z Platformy tubemuzik.com

 5. .Jeden Użytkownik/Jedna osoba nie może posiadać/dysponować więcej niż jedno konto na Platformie tubemuzik.com .

 6. Platforma udostępnia użytkownikom usługi płatnie i nieodpłatnie w zależnie od sposobu wykorzystania.

 7. Użytkownik Platformy tubemuzik.com ma możliwość w każdym momencie, bez zbędnego okresu wypowiedzenia rozwiązać stosowną umowę poprzez usunięcie konta użytkownika. Aby przeprowadzić proces skasowania konta, użytkownik Platformy powinien użyć procedury Menu / ustawienia / Usuń konto, a następnie potwierdzić hasłem lub kliknij tutaj >> Usuń Konto

 8. Jako użytkownik Platformy udzielasz Platformie pełnej zgody na wykorzystywanie zasobów Platformy prowadzonego przez udział usługi oferowanej przez Platformę, do celów marketingowo/reklamowych, a w szczególnie przy dołączanie materiałów reklamowych i dowolne zagospodarowanie obszarów do komercyjnego wykorzystania.

 9. W nie których przypadkach korzystania z Platformy tubemuzik.com Użytkownikowi mogą być wyświetlone treści reklamowe (multimedialne / tekstowe lub o charakterze zdjęciowym).

 10. Platforma udziela pomocy technicznej jedynie w wyjątkowych sytuacjach funkcjonowania Platformy, nie bierze udziału w poradach informacyjnych odnośnie tworzenia i administrowaniu swoich kanałów.

 11. Platforma zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu w trakcie obowiązującej Umowy między użytkownikiem a Platformą tubemuzik.com w przypadkach gdy zaistnieje ważny ku temu powód , który może skutkować wyłącznie efektem:
  a - ułatwieniem korzystania z Platformy tubemuzik.com,
  b - wprowadzenie do obiegu nowej korzystnej funkcji Platformy,
  c - usunięcie nie korzystnych funkcji,
  d - konieczność przystosowania Warunków Regulaminu do nowo obowiązujących przepisów.

 12. W przypadku zmiany Warunków Regulaminu Platforma nie jest zobowiązana informować Użytkowników, ta odpowiedzialność zapoznania się z Warunków Regulaminu leży po stronie użytkowników
  Użytkownik Platformy, który nie godzi się/nie akceptuje Warunków Regulaminu w jego nowym punktach / wariantach ma prawo rozwiązać Umowę z Platformą w każdej chwili wykorzystując procedure Menu / ustawienia / Usuń konto, a następnie potwierdzić hasłem lub kliknij tutaj >> Usuń Konto


3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ